Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě umístěném na internetové adrese www.parfemybytove.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují  v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Liveinshop s.r.o., Českomoravská 142/18, Praha 9 190 00, IČ: 08657696, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka 322753, oddíl C  a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Společnost Liveinshop s.r.o. je společností, jejímž předmětem podnikání je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Specifikace nabízeného zboží a služeb je dostupná na internetových stránkách společnosti www.parfemybytove.cz případně na dožádání zájemce.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

1.1.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1.2.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

1.3.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.4.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

1.5.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.6. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy související se smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými se smluvní strany seznámí při realizaci předmětu smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou, se považují za důvěrné informace. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu způsobem v rozporu s účelem smlouvy nebo platnými právními předpisy.

DEFINICE POJMŮ

 1. "Prodávající či společnost"je společnost Liveinshop s.r.o., Českomoravská 142/18, Praha 9 190 00, IČ: 08657696, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka 322753, oddíl C, která v souladu se zákonem samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. 2.      "Kupující či zákazník" je osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí zboží za úplatu prodávajícím. Je jím buď spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (tj. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné."Kupní smlouva"vzniká v momentě přijetí Vaší objednávky, kterou prodávající potvrdí v souladu s ust. § 1827 odst. 1 občanského zákoníku e-mailem na adresu uvedenou kupujícím. Potvrzením objednávky prodávajícím je smlouva uzavřena. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 4. Prodávající je povinen informovat kupujícího předem zřetelným způsobem o tom, zda platí nějaká omezení pro dodání výrobků nebo poskytnutí služby.

ZPŮSOB DOPRAVY ZBOŽÍ

 1. Balík GEIS- Objednávka přijatá v pracovní den bude zkompletována a odeslána druhý pracovní den na kupujícím uvedenou dodací adresu a doručena pak následující pracovní den v době mezi 8.00 - 18.00 hod. Pokud dopravce nezastihne kupujícího na místě určení při prvním pokusu o doručení, zanechá v poštovní schránce oznámení a doručí kupujícímu zásilku následující pracovní den. Cena za doručení je 89,- Kč s DPH za normální balík. 
 2. Výdejní místo Zásilkovna- Odběrná místa slouží pouze k převzetí předem objednaného zboží. Zboží si je možné vyzvednout až po obdržení SMS zprávy nebo e-mailu, kde dostanete heslo potřebné k vyzvednutí zásilky. Pobočky nepřijímají platební karty. Doba uložení je maximálně 7 dní. Cena za doručení na pobočku je 65,- Kč s DPH
 3.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Je-li kupující v prodlení s převzetím věci, uchová prodávající věc, může-li s ní nakládat, pro kupujícího způsobem přiměřeným okolnostem a může ji zadržet, dokud mu druhá strana neuhradí účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci či jejím opakovaným doručováním.
 6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

Způsob platby:

 1. Na dobírku- Objednávku kupující zaplatí v hotovosti při převzetí zásilky od přepravce. Cena za tento způsob platby je 35,- Kč s DPH
 2. Hotově- Objednávku kupující zaplatí v hotovosti při převzetí balíku ve výdejním místě Zásilkovna. Cena za tento způsob platby je 35,- Kč s DPH
 3. Převodem- po objednání přijde na uvedený e-mail informace k platbě. Po připsání částky na náš účet, bude zboží odesláno kupujícímu. Prosím uvádějte do platebního příkazu variabilní symbol (číslo objednávky). Cena za tento způsob platby ZDARMA (0,-Kč)
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
 5. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že cenu za zboží považuje za přiměřenou a úměrnou a s plněním za dohodnutou cenu souhlasí.
 6. Prodávající nesmí po kupujícím v souvislosti s použitým způsobem placení požadovat poplatek převyšující přímé náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tímto způsobem placení vznikají.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího - spotřebitele

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit .
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží a to bez jakékoli sankce a uvádění důvodů odstoupení. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží a v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení musí být doručeno prodávajícímu na adresu Liveinshop s.r.o., Českomoravská 142/18, Praha 9 190 00.  Pokud prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 3. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupujícímu se doporučuje vlastní zboží zaslat až po potvrzení o doručení platného odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího. Kupující vrací prodávajícímu nepoškozené a nepoužité zboží ve stavu, v jakém bylo kupujícím převzato (v neporušeném obalu), včetně záručního listu, návodu k použití a případné další dokumentace a příslušenství na adresu sdělenou prodávajícím. Kupujícímu se doporučuje ve vlastním zájmu zboží pojistit pro případ poškození či ztrátu v průběhu přepravy a pojistné plnění vinkulovat ve prospěch prodávajícího. Kupující odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 4. Bude-li zboží odesláno bez předchozího souhlasu prodávajícího na dobírku, nebude tato zásilka prodávajícím převzata.
 5. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího, včetně nákladů na dodání, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, případně způsobem, na kterém se smluvní strany dohodnou. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 6. V případě vrácení poškozeného zboží, má prodávající právo vyčíslit škodu na zboží a vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu sníženou o způsobenou skutečnou škodu na zboží. Kupující tedy souhlasí se započtením nároku prodávajícího na úhradu škody vzniklé na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Případně může kupující své odstoupení od smlouvy vzít zpět, pokud s tím bude prodávající souhlasit.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

 1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží přestalo vyrábět nebo dodávat do ČR, nebo pokud se výrazně změnila cena ze strany výrobce. Pakliže bude tato skutečnost zjištěna, bude kupující neprodleně informován.
 2. V případě, že byla uhrazena záloha nebo celá částka, bude taková částka v případě odstoupení od smlouvy zaslána bez zbytečného odkladu na účet kupujícího nebo na dohodnutou adresu kupujícího.
 3. V případech, kdy má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím či jiným dohodnutým způsobem.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů zákazníků je poskytována v souladu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením GDPR a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 2. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy, a to údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje“),  do doby jeho vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním, a to buď písemně na adresu sídla společnosti nebo elektronicky emailem na adresu: info@parfemybytove.cz. Zákazník souhlasí s tím, aby prodávající zapracoval údaje uvedené v těchto dokumentech do informačního systému, pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy nebo plnění povinností ze zákona, tyto údaje v informačním systému shromažďoval za účelem zajištění řádného vedení účetnictví a možnosti poskytnout výhody plynoucí z případného klubového členství. Osobní údaje zákazníků NEBUDOU předávány třetím stranám k marketingovým účelům (např. rozesílání katalogů nebo jiných tiskových materiálů poštou na adresy členů, e-mailové zprávy, SMS informace). Vše výše uvedené stvrzuje zákazník od 15.8.2019 i podpisem zvlášť vedeného souhlasu se zpracováním osobních údajů či potvrzením souhlasu umístěného na internetových stránkách prodávajícího.
 3. Tento informační systém společnost provozuje na dobu neurčitou výhradně pro svoji potřebu a za účelem zkvalitnění služeb provozování internetového portálu parfemybytove.cz ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro dané účely, pro které jsou shromažďovány nebo zpracovávány.
 4. Osoba, která vyplnila formulář, má právo přístupu k osobním údajům, jakož i právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a další práva upravená zákonem a příslušnými obecně závaznými právními předisy. Společnost ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona.
 5. Správcem údajů je společnost Liveinshop s.r.o., Českomoravská 142/18, Praha 9 190 00 IČ: 08657696 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 322753.
 6.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 7.  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.
 8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů (zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů), je mu prodávající povinen tuto informaci bezplatně předat.  Pouze v případě, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může prodávající buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Pokud prodávající žádosti kupujícího nevyhoví bez řádného zdůvodnění, může se kupující obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 9. Pokud dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, je prodávající povinen toto porušení bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásit dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) a zákazníka, ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody zákazníka.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Úvodní ustanovení
 2. Reklamační řád společnosti Liveinshop s.r.o., Českomoravská 142/18, Praha 9 190 00 IČ: 08657696 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 322753. (viz výpis z Obchodního rejstříku, dále jen „společnost"), provozující internetový portál www.parfemybytove.cz upravuje postup zákazníka a společnosti v případě, že přes veškeré úsilí společnosti o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.
 3. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 4. Reklamační řád je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s ním řádně seznámen.
 5. Prevence
 6. Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
 7. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např. nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu apod.
 8. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Společnost poskytuje svým zákazníkům prostřednictvím webových stránek www.parfemybytove.cz a dalších informačních materiálů dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží.

III. Práva z odpovědnosti za vady

 1.   Prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem bez vad. Zejména odpovídá prodávající, že zboží:

-           má jakost a užitné vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, ,

-           že odpovídá požadavkům právních předpisů,

-           je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

-           odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc tohoto druhu obvykle používá.

Tato ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 1.   Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců ode dne převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.
 2.   Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu. Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství. V případě, že má zboží při převzetí zákazníkem vady, je společnost povinna bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (po dohodě se zákazníkem lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné, může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
 3.    Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list).
 4. Záruční podmínky, uplatnění práv z vadného plnění
 5.   Za škody způsobené mrazem či nesprávnou péčí neručíme.
 6.  Pro navrácení peněz je potřeba v souladu se zákonem vrátit zboží na adresu prodávajícího, tj. adresu provozovny nebo sídla prodávajícího.
 7. Prodávající nemůže přijímat zásilky s reklamovaným zbožím na dobírku, a to z technických důvodů.
 8. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době (viz. níže) vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 9. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou není použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.
 10. Za  vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 11. Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je pověřený zaměstnanec za reklamace povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 12. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže v případě, kdy je k vyřízení reklamace nutné prozkoumání i např. příslušenství věci, je reklamováno zboží kompletní, dále jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny
 13. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pověřený pracovník za reklamace může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší. V případě, kdy není reklamace vyřízena do 30 dnů nebo do dohodnuté delší doby od jejího uplatnění, má spotřebitel stejná práva jako u podstatného porušení smlouvy.
 14. Místo a způsob uplatnění reklamace
 15. Zákazník může uplatnit reklamaci:
  a) písemně na adrese Liveinshop s.r.o. Českomoravská 142/18 Praha 9 190 00 IČ: 08657696 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 322753.
  b) elektronicky na e-mailové adrese info@parfemybytove.cz
 16. c) osobně na adrese provozovny nebo sídla prodávajícího.
 17. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení, jen pokud zákazník jiným věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil prostřednictvím portálu www.parfemybytove.cz
 18. Pověřený pracovník za reklamace je povinen vydat zákazníkovi písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění odmítnutí reklamace.
 19. Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem za reklamace jinak.
 20. Kupující se může informovat o stavu reklamace
  a) telefonicky na čísle uvedeném v sekci Kontakt
  b) elektronicky na e-mailové adrese: info@parfemybytove.cz
 21. Lhůty pro uplatnění reklamace
 22. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Doporučujeme uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila, neboť případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží, a mohlo by být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je pro kupujícího – spotřebitele 24 měsíců (není-li v záručním listě uvedena doba delší) a začíná běžet ode dne převzetí zboží. Pro kupujícího – podnikatele činí záruční doba dvanáct měsíců.
 23. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.
 24. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

VII. Odstranitelné vady

 1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
 2. V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Společnost je povinna vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 3. O provedení opravy rozhodne pověřený pracovník za reklamace a vyznačí nebo dohodne termín vyzvednutí opravy zákazníkem, pokud se nedohodnou jinak (odeslání poštou).
 4. Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může zákazník požadovat i výměnu zboží (po dohodě se zákazníkem lze vyměnit za jakékoliv zboží). Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Pokud není výměna zboží možná, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
 5. V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (po dohodě se zákazníkem lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud:
  a) reklamace nebyla vyřízena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě
  b) zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne nebo jestliže se vyskytne jakákoli čtvrtá vada. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

VIII. Neodstranitelné vady

 1. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
 2. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má zákazník právo:
  a) požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (lze vyměnit za jakékoliv zboží)
  b) nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 3. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (jiná neodstranitelná vada) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady.
 4. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu kompletní zboží včetně veškerého příslušenství.
 5. Výprodej zboží, slevy, akční ceny (prodej vadného zboží)
 6. Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, mohou být prodávány jen za nižší ceny. Kupujícího je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednaná nižší cena, prodávající neodpovídá, prodávající však odpovídá za případné další vady. Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, může kupující uplatnit nároky z odpovědnosti za vady v souladu s kapitolou III. Rozpor s kupní smlouvou bod 3.
 7. U věcí použitých je možné uplatnit práva z odpovědnosti za vady do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může zkrátit tuto dobu na 12 měsíců za předpokladu, že se prodávající takto s kupujícím dohodne. Prodávající je pak povinen tuto dobu uvést v dokladu o koupi věci.
 8. Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.
 9. Náklady na reklamaci
 10. Kupující má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 11. V případě nedůvodné reklamace budou nároky zákazníka odmítnuty. Náklady neoprávněné reklamace nebudou účtovány k tíži zákazníka.
 12.      Všechny uvedené fotografie jsou pouze ilustrativní a mohou se mírně lišit od skutečnosti /barva,tvar/.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 15.8.2019 a nahrazují veškerá předchozí znění.

Platební metody
Můj e-shop
webdesign 2bcreative.cz
Doprava zdarma nad 2000 Kč vč. DPH